Om Høybråten skolekor

Høybråten skolekor er en selvstendig forening som er tilsluttet Oslo Barne- og ungdomskorforbund (OBU). Koret ble stiftet i 1994. Koret har ca 70 medlemmer.

Korets formål er å vekke interesse for korsang og bidra til et godt miljø. Skolekoret har til hensikt å fremme sanggleden hos barn og unge.

Det er ingen krav til spesielle ferdigheter, kun at koristene har interesse for sang og lyst til å synge!

Koret har de siste årene i gjennomsnitt hatt 6-8 opptredener i løpet av skoleåret, de fleste i løpet av adventstiden.

Annethvert år står vi for 17. mai-arrangementet på Høybråten skole.

Dirigent er Marianne Pentha.


Styret i Høybråten skolekor 2021/2022

Ellen Reme, foresatt til Louise i 2. trinn

Laila Buhaug, foresatt til Agnes i 3. trinn 

Monica H. Knutsen, foresatt til Angelica i 2. trinn

Stian Mostue Hanssen, foresatt til Louise i 2. trinn


Vedtkter for Høybråten skolekor  Januar 1995

§1 Korets formål er å vekke medlemmenes interesse for korsang og musikk, samt bidra til et positivt miljø.
§2 Koret står tilsluttet Oslo Barne- og Ungdomskorforbund/Norges Barne- og Ungdomskorforbund, og er underlagt dets lover og bestemmelser.
§3 Til koret opptas elever fra 1. – 7. klasse ved Høybråten skole. Styret kan gi dispensasjon i spesielle tilfeller.
§4 Når en elev er opptatt i koret, blir foreldrene eller foresatte automatisk støttemedlemmer.
§5 Inn- og utmelding av koret skal skje skriftlig.
§6 Klager over forhold i forbindelse med koret skal sendes skriftlig og behandles av styret.
§7 Korets medlemmer har møteplikt på korets øvelser og opptredener, så sant det ikke foreligger gyldig grunn for fravær. Korets medlemmer plikter å følge dirigentens/ledernes anvisninger.
§8 Styret må til enhver tid bestå av minst 4 medlemmer. Korets styre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer. Dersom dette ikke er tilfelle, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med valg av nytt styre.Velges det inn flere enn 4 er disse styremedlemmer.
§9 Korets styre holder møte når lederen (nestlederen) eller 2 styremedlemmer finner det påkrevet. Styret er beslutningsdyktig når lederen (nestlederen) er til stede. Avgjørelser treffes med 2/3 flertall. Ved stemmelikhet er lederens (nestlederens) stemme avgjørende. Referat fra styremøter sendes alle medlemmer i styret, dirigent og skolens ledelse.
§10 Styret inngår kontrakt med dirigent og om nødvendig hjelpeinstruktør. Dirigenten/hjelpeinstruktøren har anledning til å delta på styremøter og årsmøter, men har ikke stemmerett.
§11 Styret sender hvert år årsmelding og revidert regnskap til Oslo Barne- og Ungdomskorforbund og skolens ledelse.
§12 Styret plikter å forsikre alle korets medlemmer. Forsikringen skal omfatte verdisak- og ulykkesforsikring på alle korets aktiviteter, samt reise til og fra disse.
§13 Årsmøtet holdes hvert år etter regnskapsavslutning, og innen utgangen av februar, med minst 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen 8 dager før dette holdes. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, eller minst halvparten av støttemedlemmene krever dette. Ethvert på lovlig måte innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.
§14 Stemmeberettiget på årsmøtet er alle støttemedlemmer som har barn i koret. Valgbare er alle stemmeberettigede støttemedlemmer.
§15 På årsmøtet fremlegges årsmelding, revidert regnskap og innkomne forslag. Det foretas valg på styre, revisor, varamedlemmer og komitéansvarlige. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer, varamedlemmer og komitéansvarlige velges for 2 år av gangen. Det bør påses at leder, nestleder og kasserer ikke er på valg samtidig.
§16 Kontingenten for korets medlemmer fastsettes av årsmøtet. Alle utbetalinger av korets kasse skal attesteres av leder eller annet styremedlem.
§17 Forslag til endringer i disse vedtekter sendes styret innen 1.november. Vedtak av endinger krever 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet.
§18 Koret kan kun oppløses ved et årsmøtevedtak. Dersom koret oppløses, tilfaller alle korets midler og eiendeler Høybråten skole. Som korets eiendeler anses postgiro- og kassabeholdning, notearkiv m/permer, eventuelle drakter og annet utstyr innkjøpt av koret.